Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2014

4125 723d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
8941 412d
Reposted fromjohnkeats johnkeats
1541 9cb5
Reposted fromjohnkeats johnkeats
3699 7d69
Reposted fromjohnkeats johnkeats
calicheamicin
Bo ona tak naprawdę chciała tylko pić i tęsknić. I umrzeć czasami chciała. Najlepiej na atak wspomnień. 
— J. L. Wiśniewski "Zespoły napięć"
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje…
Ciągle żyje tak na niby.
— J. A. Masłowski, fragment “Jesiennej dumki"
Reposted fromdeviate deviate viaautodestrukcja autodestrukcja
calicheamicin
Naj­szczęśliw­szym dniem mo­jego życia był ten, po którym nie na­deszło jutro. 
— Kurt Cobain

November 01 2013

calicheamicin
3354 fdd3
Reposted fromaurate aurate
calicheamicin
2641 9a09
Reposted fromflesz flesz viaadriannak adriannak
calicheamicin
2074 4e3b
Reposted fromadriannak adriannak
4286 10ca
Reposted fromraisin-s raisin-s
calicheamicin
4310 a019
Reposted fromadriannak adriannak
calicheamicin
4315 982d
Reposted fromadriannak adriannak
5104 9322
Reposted fromalegrianasimetria alegrianasimetria
calicheamicin
Księżyc jak krążek starej płyty 
Której od dawna nikt nie zmienia 
— Stare Dobre Małżeństwo "Sen bez snu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
5103 7474
Reposted fromalegrianasimetria alegrianasimetria
calicheamicin
2784 4b00
4429 dae6
Reposted fromjohnkeats johnkeats
4569 6150
Reposted fromjohnkeats johnkeats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl